Vereniging van Kleine Reisorganisaties
en Garantiefonds

Ghanta Spirituele Reizen is lid van de VvKR

In de reiswereld nemen de kleine organisaties een aparte plaats in. Met hun specialisatie maken zij zeer bijzondere reizen mogelijk. Meestal zijn ze opgericht door gedreven en gepassioneerde reizigers en/of reisbegeleiders met veel kennis en ervaring.

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR), opgericht in 2011, voorziet in de behoefte van kleinschalig werkende organisaties om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het gemeenschappelijke belang te behartigen en zo klanten beter van dienst te kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op www.vvkr.nl
Aantal leden in 2020: ruim 400 leden.

Ghanta Spirituele Reizen is aangesloten bij Garantiefonds GGTO

Ghanta Spirituele Reizen is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Dit garantiefonds garandeert de reiziger de teruggaaf van vooraf betaald reisgeld in het geval van financieel onvermogen van de aangesloten organisatie. Dit kan zijn vóór vertrek maar ook tijdens verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf de terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15 per boeking in rekening gebracht aan de consument.

Meer informatie over de GGTO is te vinden op www.stichting-ggto.nl

Reisvoorwaarden van Ghanta Spirituele Reizen

Versie 1-1-2022

Van toepassing op het reisaanbod van Ghanta Spirituele Reizen (onderdeel van Ghanta Projecten) zijn de volgende Algemene Voorwaarden (gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de VvKR):

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Pakketreizen
2.2 Reisdiensten
2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

DE BOEKING
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
3.2 Vrijblijvend aanbod
3.3 De boeking
3.4 Kennelijke fouten
3.5 Voorkeuren
3.6 Bijzondere vereisten
3.7 Bevestiging van de boeking
3.8 Herroeping door reiziger
3.9 Minderjarigen
3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie

INFORMATIE
Artikel 4 – Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking
4.3 Reisdocumenten
4.4 Reisbescheiden
4.5 Informatie over verzekeringen
Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

VOOR DE REIS
Artikel 6 – Betaling
6.1 Aanbetaling
6.2 Restantbetaling
6.3 Verzuim en rente
6.4 Incassokosten
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Artikel 7 – Wijziging op verzoek van de Reiziger
7.1 Wijziging
7.2 Wijziging vertrekdatum
Artikel 8 – Annulering door de Reiziger
8.1 Annulering
8.2 Annuleringskosten
8.3 Vermindering aantal reizigers
8.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
8.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven
Artikel 9 – Prijswijziging
9.1 Prijswijziging
9.2 Beëindiging door Reiziger
9.3 Prijsverlaging
Artikel 10 – Wijziging door de Organisator
10.1 Wijzigingen
10.2 Ingrijpende wijzigingen
Artikel 11 – Annulering door de Organisator
11.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen
11.2 Annulering i.v.m. overmacht
11.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding
11.4 Annulering door toedoen van de Reiziger

UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 12 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen
12.1 Goede uitvoering van de Reis
12.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
12.3 Klachtplicht reiziger
12.4 Oplossing door de Organisator
12.5 Compensatie
Artikel 13 – Hulp en bijstand
13.1 Verplichte bijstand
13.2 Kosten

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 14 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
14.1 Toerekening & overmacht
14.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
14.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
14.4 Verzekerde schade
14.5 Verjaring
14.6 Verval van recht
14.7 Geen dubbele compensatie

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
Artikel 15 – Verplichtingen Reiziger
15.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
15.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
15.3 Waarschuwing
15.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring
15.5 Controle tijdstip terugreis
15.6 Formele gezondheidseisen
15.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
15.8 Materiaalgebruik

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 16 – Klachten
16.1 Informatie
16.2 Melden ter plaatse
16.3 Communicatiekosten
16.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
16.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht
Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1 Rechten van derden
17.2 Vervangende bepalingen
17.3 Toepasselijk recht
18.4 Bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Organisator: Ghanta Spirituele Reizen ingeschreven onder KvK-nummer 30190623.

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1        Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.

2.2        Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3        Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1        Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2        Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.

3.3        De boeking

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.

3.4        Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet van mag uitgaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.

3.5        Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6        Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

3.7        Bevestiging van de boeking

De Organisator stuurt na de boeking van de reis een ontvangstbevestiging en na de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8        Bevestiging van de boeking

De boeking is pas definitief nadat de Organisator deze schriftelijk heeft bevestigd, al dan niet met een (aanbetalings)factuur.

3.9        Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.10     Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

3.11     Boeken voor andere Reizigers en communicatie

De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door de Organisator

4.1        Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2      Informatie door de Organisator bij de boeking

Na de boeking verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger. De op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied zijn opgenomen in de uitgebreide reisbeschrijving die aan de boeking ten grondslag ligt.

4.3        Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.4        Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.

4.5        Informatie over verzekering

De Organisator verplicht de Reiziger tot het afsluiten van een deugdelijke annuleringsverzekering met dekking voor calamiteiten (een ontradend reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (code oranje of rood), uitbraak besmettelijke ziekte (zoals het Zikavirus), natuurrampen (aardbeving, (bos)brand, vulkaanuitbarsting, tsunami), binnenlandse onlusten of oproer, stakingen die het openbare leven ernstig verstoren, terroristische aanslagen) waarbij de gehele reissom is gedekt en een reisverzekering onder meer ter dekking van plaatselijk te verlenen medische zorg tegen kostprijs, buitengewone kosten (o.a. reddings-, opsporings- en repatriëringskosten) tegen kostprijs en voor gebruik van het dienstenaanbod van een alarmcentrale die de Organisator in een noodsituatie in staat stelt contact te leggen met de verzekering wanneer de Reiziger dit zelf niet kan doen. Ruim voor vertrek deelt de Reiziger de gegevens van de verzekeringen met de Organisator. De Organisator stelt voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst de Reiziger Schriftelijk op de hoogte van deze plicht middels de uitgebreide reisbeschrijving die aan de boeking ten grondslag ligt. Zie ook artikel 14.4.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger

5.1        Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 8 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2        Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling

6.1        Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets en/of aanvullende diensten. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen. Bij vertrek binnen drie maanden wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

6.2        Restantbetaling

Bij vertrek na drie maanden dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij een last minute boeking dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

6.3        Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4        Incassokosten

De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5        Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 8 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 – Wijziging op verzoek van de Reiziger

7.1        Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

7.2        Wijzigin vertrekdatum

Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 8.2 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Artikel 8 – Annulering door de Reiziger

8.1        Annulering

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

8.2        Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom met een minimum van € 250,-;
 2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
 3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;
 4. vanaf 6 dagen voor vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 100% van de reissom.

Indien bij de Reis geen vlucht is inbegrepen, zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom met een minimum van € 250,-;
 2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 4. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien bij de Reis aangevraagde aanvullende diensten zijn inbegrepen, dan zijn de kosten hiervan bij opzegging door de Reiziger volledig verschuldigd.

8.3      Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, zal de Organisator de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten in rekening brengen.

8.4      Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 8.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

8.5       Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd):
‒ het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.
‒ de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.
‒ het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.
‒ het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.
‒ indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.
‒ indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

Artikel 9 – Prijswijziging

9.1        Prijswijziging

De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden.
De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

9.2        Beëindiging door de Reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt dat deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

9.3        Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

Artikel 10 – Wijziging door de Organisator

10.1     Wijzigingen

De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, zoals ernstige, reisbelemmerende ziekte of andersoortige zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van de Organisator als reisleider, zal een vervangende reisleider, al dan niet Engelstalig, worden geregeld.

10.2     Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging. Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en geen vervangende pakketreis aanvaardt, bepalen de Reiziger en de Organisator in redelijkheid de door de Organisator terug te betalen bedrag. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen.

Artikel 11 – Opzegging door de Organisator

11.1    Annulering i.v.m. minimale aantallen

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:
‒ 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
‒ 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
‒ 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

11.2      Annulering i.v.m. overmacht

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Hieronder valt ook de situatie dat de Organisator in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, zoals ernstige, reisbelemmerende ziekte of andersoortige zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van de Organisator als reisleider, geen vervangende reisleider heeft kunnen vinden, zie artikel 10 lid 2.

11.3    Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.

11.4     Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 8 lid 2 verschuldigd.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

12.1     Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen.

12.2     Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.
De reisroute, de accommodatie en/of het vervoer tijdens de reis kan/kunnen worden gewijzigd als gevolg van overmacht, zoals zwaarwegende politieke onrust, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis. De Organisator zal bij deze wijzigingen zorgen voor zo veel mogelijk behoud van het beoogde karakter van de reis. Indien de wijzigingen bekend zijn voor aanvang van de reis, stelt de Organisator de Reiziger hiervan op de hoogte.
De Reiziger heeft geen recht op terugbetaling door de Organisator van (een deel van) de reissom bij de in dit artikel vermelde aanpassingen en niet te voorziene wijzigingen van dienstregelingen (vlucht, trein enz.) met gevolgen voor het reisschema en de reisduur. Evenmin heeft de Reiziger recht op schadevergoeding door de Organisator op grond van de in dit artikel genoemde wijzigingen of vertragingen. Indien de reisduur toeneemt als gevolg van genoemde wijzigingen van dienstregelingen, komen hierdoor optredende verblijfkosten voor rekening van de reiziger. Uiteraard kan de Reiziger deze kosten claimen bij relevante verzekeringen of vervoersmaatschappij(en).
Indien een reis door genoemde overmacht voortijdig moet worden beëindigd, spant de Organisator zich in de mate van het redelijke in om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Aanvullende kosten komen hierbij voor rekening van de Reiziger.

12.3    Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 15 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

12.4    Oplossing door de Organisator

De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Indien de reisleider uitvalt door ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, zal de Organisator alles in het werk stellen om passende vervanging te vinden. De Reiziger stemt ermee in dat de vervangende reisleider zo nodig Engelstalig is. De organisator kan evenwel ook besluiten de reis te annuleren indien een redelijke uitvoering van het reisprogramma niet kan worden gegarandeerd, zie artikel 11.2.

12.5    Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 13 – Hulp en bijstand

13.1    Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. De kosten die buiten het bestek van de reis vallen, komen voor rekening van de Reiziger.

13.2      Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een vergoeding in rekening indien de moeilijkheden buiten de verantwoordelijkheid van de Organisator vallen of zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

14.1     Toerekening en overmacht

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. gezondheidsconditie en/of ziekte van de Reiziger;
b. invloed en handelen van niet bij de uitvoering van de reis/overeenkomst betrokken derden; of
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, zoals – maar niet beperkt tot:

 1. omstandigheden waarop de Organisator geen invloed heeft;
 2. omstandigheden die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de Organisator kunnen worden toegerekend;
 3. overmachtsituaties, zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden enzovoorts;
 4. diefstal, verlies of schade van/aan eigendommen van de Reiziger;
 5. kennelijke fouten in het reisprogramma, zie artikel 3 lid 4.

14.2     Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

14.3     Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

14.4     Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die door de Reiziger te dekken is met gangbare verzekeringen, zoals zorg-, reis-, annuleringsverzekeringen en dergelijke. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor een maximale dekking voor medische hulp, reddings- en opsporingskosten, repatriëring en kosten veroorzaakt door calamiteiten. Zie ook artikel 4.5.

14.5     Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

14.6    Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

14.7    Geen dubbele compensatie

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 15 – Verplichtingen Reiziger

15.1     Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

15.2     Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

15.3     Waarschuwing

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

15.4     Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

15.5     Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

15.6    Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

15.7    Maatregelen door Reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

15.8     Materiaalgebruik

De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 16 – Klachten

16.1     Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

16.2     Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail.

16.3     Communicatiekosten

De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

16.4     Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.

16.5     Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 17 – Overige bepalingen

17.1     Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

17.2     Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

17.3     Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):
‒ de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
‒ de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

17.4     Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

Stap zelf in het voetspoor van de Boeddha met een boeddhistische groepsreis

Ghanta Spirituele Reizen biedt boeddhistische groepsreizen met diepgang
geleid door Maarten Olthof, zenboeddhist en ecoloog.