Vereniging van Kleine Reisorganisaties
en Garantiefonds

Ghanta Spirituele Reizen is lid van de VvKR

In de reiswereld nemen de kleine organisaties een aparte plaats in. Met hun specialisatie maken zij zeer bijzondere reizen mogelijk. Meestal zijn ze opgericht door gedreven en gepassioneerde reizigers en/of reisbegeleiders met veel kennis en ervaring.

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR), opgericht in 2011, voorziet in de behoefte van kleinschalig werkende organisaties om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het gemeenschappelijke belang te behartigen en zo klanten beter van dienst te kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op www.vvkr.nl
Aantal leden in 2020: ruim 400 leden.

Ghanta Spirituele Reizen is aangesloten bij Garantiefonds GGTO

Ghanta Spirituele Reizen is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Dit garantiefonds garandeert de reiziger de teruggaaf van vooraf betaald reisgeld in het geval van financieel onvermogen van de aangesloten organisatie. Dit kan zijn vóór vertrek maar ook tijdens verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf de terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15 per boeking in rekening gebracht aan de consument.

Meer informatie over de GGTO is te vinden op www.stichting-ggto.nl

Reisvoorwaarden van Ghanta Spirituele Reizen

Van toepassing op het reisaanbod van Ghanta Spirituele Reizen (onderdeel van Ghanta Projecten) zijn de volgende Algemene Voorwaarden (gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de VvKR):

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Pakketreizen
2.2 Gekoppelde reisarrangementen
2.3 Reisdiensten
2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

DE BOEKING
Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
3.2 Vrijblijvend aanbod
3.3 Totstandkoming overeenkomst
3.4 Kennelijke fouten
3.5 Bijzondere wensen
3.6 Bijzondere vereisten
3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking
3.8 Bevestiging van de boeking
3.9 Herroeping door reiziger
3.10 Minderjarigen
3.11 Boeken voor andere Reizigers en communicatie

INFORMATIE
Artikel 4 – Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
4.2 Informatie vóór de boeking
4.3 Informatie door de Organisator bij de boeking of onverwijld daarna
4.4 Informatie door de Organisator voor de Reis
4.5 Reisdocumenten
4.6 Reisbescheiden
4.7 Informatie over verzekering
Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

VOOR DE REIS
Artikel 6 – Betaling
6.1 Aanbetaling
6.2 Restantbetaling
6.3 Verzuim en rente
6.4 Incassokosten
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Artikel 7 – Wijziging door de Reiziger
7.1 Wijziging
7.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Artikel 8 – Annulering door de Reiziger
8.1 Annulering
8.2 Annuleringskosten
Artikel 9 – Prijswijziging
9.1 Prijswijziging
9.2 Beëindiging door de Reiziger
9.3 Prijsverlaging
Artikel 10 – Wijziging door de Organisator
10.1 Wijzigingen
10.2 Ingrijpende wijzigingen
10.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
10.4 Termijn
10.5 Prijsverlaging
11.6 Kennisgeving
11.7 Terugbetaling betaalde bedragen
Artikel 11 – Opzegging door de Organisator
11.1 Opzegging
11.2 Terugbetaling betaalde reissom
11.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger

UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 12 – Verantwoordelijkheid
12.1 Goede uitvoering van de Reis
12.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
Artikel 13 – Conformiteit en non-conformiteit
13.1 Conformiteit
13.2 Klachtplicht reiziger
13.3 Oplossing door de Organisator
13.4 Oplossing door de Reiziger
13.5 Alternatieve reis
13.6 Prijsverlaging en schadevergoeding
13.7 Voorwaarden prijsverlaging
13.8 Vrijwaring van de Organisator
Artikel 14 – Hulp en bijstand
14.1 Verplichte bijstand
14.2 Kosten

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 15 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
15.1 Toerekening en overmacht
15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
15.4 Verzekerde schade
15.5 Verjaring
15.6 Geen accumulatie van vergoedingen

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
Artikel 16 – Verplichtingen Reiziger
16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
16.3 Waarschuwing
16.4 Aansprakelijkheid reiziger
16.5 Controle tijdstip terugreis

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 17 – Klachten
17.1 Informatie
17.2 Melden ter plaatse
17.3 Communicatiekosten
17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Artikel 18 – Overige bepalingen
18.1 Rechten van derden
18.2 Vervangende bepalingen
18.3 Toepasselijk recht
18.4 Bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Organisator: De handelaar die de Reis samenstelt, deze aanbiedt, al dan niet via een doorverkoper, en ingeval van een groepsreis deze zelf als reisleider begeleidt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a van het Burgerlijk Wetboek.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van de Organisator.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of, indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard, een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1        Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2        Gekoppelde reisarrangementen

Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de Organisator zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.

2.3        Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek, waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen, is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van de Organisator.

2.4        Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1        Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2        Vrijblijvend aanbod

Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3        Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Organisator.

3.4        Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet van mag uitgaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.

3.5        Bijzondere wensen

Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Organisator aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6        Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of het ‘vereiste’ te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de Organisator het ‘vereiste’ af, dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en zijn deze bekend, doet de Organisator de Reiziger een nieuw aanbod.

3.7        Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt de Organisator de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8        Bevestiging van de boeking

De boeking is pas definitief nadat de Organisator deze schriftelijk heeft bevestigd, al dan niet met een (aanbetalings)factuur.

3.9        Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.10     Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door de Organisator.

3.11     Boeken voor andere Reizigers en communicatie

De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie worden enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht bij de aanmelding melding te maken van relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst (zoals ziekte, lopende medische behandeling, lichamelijke en geestelijke beperkingen enzovoorts) en dit met de toestemming van die persoon/personen. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door de Organisator

4.1        Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij omvatten alleen de in de het programma genoemde en inbegrepen diensten en voorzieningen.

4.2        Informatie vóór de boeking

Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Organisator het ingevulde standaardinformatieformulier (Bijlage bij de Richtlijn (EU) 2015/2302) en de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 van het Burgerlijk Wetboek.

4.3        Informatie door de Organisator bij de boeking of onverwijld daarna

Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt de Organisator de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

4.4        Informatie door de Organisator voor de Reis

Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis, waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij(en) die het luchtvervoer uitvoert/uitvoeren.

4.5        Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen etc. Gelet op het grote belang hiervan dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.

4.6        Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek gezonden naar het adres dat is opgegeven in de boeking van de Reiziger, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator onverwijld telefonisch op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

4.7        Informatie over verzekering

De Organisator raadt de Reiziger aan een annuleringsverzekering af te sluiten. De Organisator verplicht de Reiziger tot het afsluiten van een reisverzekering ter dekking van plaatselijk te verlenen medische zorg tegen kostprijs, buitengewone kosten (o.a. reddings-, opsporings- en repatriëringskosten) tegen kostprijs en voor gebruik van het dienstenaanbod van een alarmcentrale die de Organisator in een noodsituatie in staat stelt contact te leggen met de verzekering wanneer de Reiziger dit zelf niet kan doen. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden. De Organisator stelt voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst de Reiziger Schriftelijk op de hoogte van deze plicht.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger

5.1        Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door de Organisator of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2        Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling

6.1        Aanbetaling

Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 20% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 250 per Reiziger. Indien in het factuurbedrag vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 20% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan. Indien in het factuurbedrag door de Reiziger aangevraagde aanvullende diensten zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van deze diensten plus 20% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.

6.2        Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.

6.3        Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn, is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.4        Incassokosten

De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.5        Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de Reiziger in verzuim is, kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de Organisator het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.

Artikel 7 – Wijziging door de Reiziger

7.1        Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen, bijvoorbeeld ten behoeve van een wijziging in het geboden programma, zoals een afwijkende vlucht. De Organisator is hiertoe niet gehouden en spant zich in om de desbetreffende wens uit te voeren, maar kan inwilliging niet garanderen. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger met de kosten van de wijziging akkoord gaat, zijn de nieuwe reissom en voorts wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

7.2        Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 van toepassing.

Artikel 8 – Annulering door de Reiziger

8.1        Annulering

De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 uur of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

8.2        Annuleringskosten

Indien bij de Reis een vlucht is inbegrepen, zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom met een minimum van € 250,-;
 2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
 3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;
 4. vanaf 6 dagen voor vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 100% van de reissom.

Indien bij de Reis geen vlucht is inbegrepen, zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
 2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 4. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien bij de Reis een vlucht en door de Reiziger aangevraagde aanvullende diensten zijn inbegrepen, zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + de annuleringskosten van de aanvullende diensten + 20% van het overige deel van de reissom met een minimum van € 250,-;
 2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + de annuleringskosten van de aanvullende diensten + 50% van het overige deel van de reissom;
 3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + de annuleringskosten van de aanvullende diensten + 75% van het overige deel van de reissom;
 4. vanaf 6 dagen voor vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + de annuleringskosten van de aanvullende diensten + 100% van de reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.
Heeft de Organisator reeds betalingen verricht aan een Reisdienstverlener, dan betaalt de Reiziger bij annulering deze kosten volledig.

Artikel 9 – Prijswijziging

9.1        Prijswijziging

De Organisator behoudt zich het recht voor om met betrekking tot een reeds aangegane Overeenkomst tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voorafgaand aan de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

9.2        Beëindiging door de Reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt dat deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

9.3        Prijsverlaging

De Reiziger heeft in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag dat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 10 – Wijziging door de Organisator

10.1     Wijzigingen

De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hiervan Schriftelijk en op duidelijke wijze op de hoogte gesteld.

10.2     Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

10.3     Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

Indien de Organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger, kan de Organisator de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

10.4     Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.5     Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

10.6     Kennisgeving

Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger onverwijld op de hoogte van:

– de wijzigingen;

– de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger de Organisator Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt;

– het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt;

– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

10.7     Terugbetaling betaalde bedragen

Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en geen vervangende pakketreis aanvaardt, bepalen de Reiziger en de Organisator in redelijkheid de door de Organisator het terug te betalen bedrag.

Artikel 11 – Opzegging door de Organisator

11.1     Opzegging

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:

 1. a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

– 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer;

– 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen;

– 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

 1. b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, zoals ernstige, reisbelemmerende ziekte of andersoortige zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van de Organisator als reisleider, en in welke situatie de Organisator geen vervangende reisleider(s), al dan niet Engelstalig, heeft kunnen regelen.

11.2     Terugbetaling betaalde reissom

Indien de in het vorige lid genoemde vervanging van de Organisator als reisleider niet mogelijk is, wordt de reeds betaalde reissom onmiddellijk terugbetaald. In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie e.d.

11.3     Beëindiging door toedoen van de Reiziger

Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie wordt opgegeven over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen, heeft de Organisator het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de Organisator onverlet.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid

12.1     Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

De Reiziger heeft geen recht op terugbetaling van een deel van de reissom als gevolg van niet-voorziene wijzigingen van dienstregelingen (vlucht, trein enz.) met gevolgen voor het reisschema en de reisduur. De Reiziger kan geen schadevergoeding eisen op grond van hierdoor ondervonden reisvertraging. Indien de reisduur toeneemt als gevolg van genoemde wijzigingen van dienstregelingen, komen hierdoor optredende verblijfkosten voor rekening van de reiziger.

De reisroute, de accommodatie en/of het vervoer tijdens de reis kan/kunnen worden gewijzigd als gevolg van overmacht, zoals zwaarwegende politieke onrust, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis. De Organisator zal bij deze wijzigingen zorgen voor zo veel mogelijk behoud van het beoogde karakter van de reis. Indien de wijzigingen bekend zijn voor aanvang van de reis, stelt de Organisator de Reiziger hiervan op de hoogte.

Indien een reis door genoemde overmacht voortijdig moet worden beëindigd, spant de Organisator zich in de mate van het redelijke in om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Aanvullende kosten komen hierbij voor rekening van de Reiziger.

12.2     Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden.

Artikel 13 – Conformiteit en non-conformiteit

13.1     Conformiteit

De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger redelijkerwijs mocht hebben op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen.

13.2     Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator overeenkomstig artikel 18 onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.

13.3     Oplossing door de Organisator

De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt gelet op de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten. Indien de reisleider uitvalt door ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, zal de Organisator zorgdragen voor passende vervanging. De Reiziger stemt ermee in dat de vervangende reisleider(s) zo nodig Engelstalig is/zijn.

13.4     Oplossing door de Reiziger

Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn, heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de in dit verband gemaakte uitgaven te verzoeken. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen.

13.5     Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal de Organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen.

13.6     Prijsverlaging en schadevergoeding

In het geval van beëindiging op grond van het vorige lid of ingeval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

13.7     Voorwaarden prijsverlaging

Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging, geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit aan de Reiziger is toe te rekenen.

13.8     Vrijwaring van de Organisator

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die de Reiziger ondervindt als gevolg van:
– tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst als gevolg van de gezondheidsconditie van de Reiziger;
– ziekte van de Reiziger;
– omstandigheden waarop de Organisator geen invloed heeft;
– omstandigheden die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de Organisator kunnen worden toegerekend;
– overmachtsituaties, zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden enzovoorts;
– diefstal, verlies of schade van/aan eigendommen van de Reiziger;
– invloed en handelen van niet bij de uitvoering van de reis/overeenkomst betrokken derden;
– het door de Reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen die verboden zijn in het land van de reisbestemming;
– kennelijke fouten in het reisprogramma;
– fouten die gemaakt zijn door luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 14 – Hulp en bijstand

14.1     Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2     Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand redelijke kosten in rekening ter betaling door de Reiziger indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1     Toerekening en overmacht

De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

 1. de Reiziger;
 2. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen.
  c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2     Aansprakelijkheidsuitsluiting

Elke aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

15.3     Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4     Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

15.5     Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6     Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de Organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Organisator of een door deze ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 16 – Verplichtingen Reiziger

16.1     Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

16.2     Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft de Organisator dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

16.3     Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de Organisator of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

16.4     Aansprakelijkheid reiziger

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5     Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 – Klachten

17.1     Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis aan de Reiziger contactgegevens voor gebruik in het geval van nood van de Organisator en in voorkomend geval van diens lokale vertegenwoordiger.

17.2     Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in elk geval tijdens de Reis te melden aan de Organisator dan wel de betrokken Reisdienstverlener opdat deze een oplossing kan zoeken. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht tevens duidelijk aan de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen in Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. De Organisator verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

17.3     Communicatiekosten

De kosten van de noodzakelijke communicatie door de Reiziger met de Organisator komen voor rekening van de Organisator. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4     Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen een maand na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend. De Organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

17.5     Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1     Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2     Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

18.3     Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

18.4     Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Stap zelf in het voetspoor van de Boeddha met een boeddhistische groepsreis

Ghanta Spirituele Reizen biedt boeddhistische groepsreizen met diepgang
geleid door Maarten Olthof, zenboeddhist en ecoloog.

DIRECT CONTACT