Reisvoorwaarden

Ghanta Travel is lid van de VvKR
In de reiswereld nemen de kleine organisaties een aparte plaats in. Met hun specialisatie maken zij zeer bijzondere reizen mogelijk. Meestal zijn ze opgericht door gedreven en gepassioneerde reizigers en/of reisbegeleiders met veel kennis en ervaring. Vanaf april 2011 is er een belangenvereniging voor deze gespecialiseerde organisaties, die per medio 2014 al meer dan 170 leden telt.
De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) voorziet in de behoefte van kleinschalig werkende organisaties om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het gemeenschappelijke belang te behartigen en zo klanten beter van dienst te kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op www.vvkr.nl
Logo VVKR

Ghanta Travel is aangesloten bij Garantiefonds GGTO
Ghanta Travel is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Dit garantiefonds garandeert de reiziger de teruggaaf van vooraf betaald reisgeld in het geval van financieel onvermogen van de aangesloten organisatie. Dit kan zijn vóór vertrek maar ook tijdens verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf de terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15 per boeking in rekening gebracht aan de consument.
Meer informatie over de GGTO is te vinden op www.stichting-ggto.nl
GGTO logo

Voor het reisaanbod van Ghanta Travel, onderdeel van Ghanta Projecten, zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:
1. Boeking
De boeking is pas definitief nadat Ghanta Travel deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Betaling
Bij boeking tot 6 weken voor vertrek voldoet de cliënt na het invullen van de boekingsgegevens 15% van de reissom, met een minimum van € 250. De overige 85% zijn uiteindelijk te betalen tot 6 weken voor vertrek. Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom in één keer te worden voldaan.
Als Ghanta Travel de doorgang van de geboekte reis niet direct kan bevestigen, ontvangt de reiziger zodra de boekingsstatus definitief is een boekingsbevestiging met een factuur. Voor bedragen gelden dezelfde percentages en peildata als vermeld in de vorige alinea. Het eerste bedrag dient dan binnen 10 dagen te zijn betaald na ontvangst van de factuur.
Bij boeking van vliegtickets gelden afwijkende voorwaarden. In dit geval wordt aan de reiziger door middel van een factuur de volledige reissom in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt dan 5 dagen. Een en ander wordt uitdrukkelijk in de offerte en op de factuur vermeld.
Als Ghanta Travel voor een boeking directe betalingen moet verrichten, kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
In alle gevallen dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor vertrek aan Ghanta Travel te zijn voldaan.
Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door Ghanta Travel worden ontbonden. In dit geval is de klant annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 6.

3. Reissom
De in het reisprogramma en de offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen.
Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wenst (zoals andere vluchten), kan deze dit schriftelijk kenbaar maken. Ghanta Travel spant zich in om de wensen uit te voeren, maar kan inwilliging hiervan niet garanderen. De bijkomende boekings- en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na schriftelijke bevestiging van de reisorganisator.
De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen, zoals bij verhoging van koersen, wanneer er een btw-toeslag op reizen van kracht wordt, bij extra toeslagen op vluchten en dergelijke. De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

4. Reisduur, programma, programmawijzigingen
Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor rekening van de reiziger.
De route, de accommodatie en/of het vervoer van een reis kan worden gewijzigd als gevolg van overmachtsituaties, zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis. De reisorganisatie dan wel de reisbegeleiding zal ervoor zorgen dat het beoogde karakter van de reis zo veel mogelijk behouden blijft. Indien de noodzakelijke wijzigingen bekend zijn voor aanvang van de reis, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Bij reizen van Ghanta Travel zonder reisbegeleiding zal een wijziging zelfstandig of in overleg met de lokale contactpersoon moeten worden gemaakt.
De reisorganisator zal zich inspannen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden wanneer een reis moet worden geannuleerd in geval van overmacht, zoals oorlog, natuurrampen of zwaarwegende politieke onrust. Aanvullende kosten komen voor rekening van de reiziger.

5. Annulering door Ghanta Travel
Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan het minimumaantal dat vermeld staat bij de reis, behoudt Ghanta Travel zich het recht voor de reis te annuleren, tot 3 weken voor vertrek, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Wel zal de organisator, indien mogelijk, voorstellen doen voor een alternatief. Indien zo’n alternatief niet mogelijk is of als de reiziger geen gebruik wenst te maken van het alternatieve aanbod, wordt de reeds betaalde reissom onmiddellijk terugbetaald.
Ghanta Travel heeft verder het recht de overeenkomst op te zeggen wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, gelden voor de reiziger verschuldigde annuleringskosten als onder artikel 6. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, ontvangt de reiziger reeds betaalde reisgelden retour. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, worden de kosten van de volledige reissom gelijkelijk gedeeld.

6. Annulering door de reiziger
De reiziger kan de boeking per e-mail annuleren.
De reiziger is dan het volgende verschuldigd:
Vanaf het moment van boeken:
• tot 56 dagen voor vertrek: 15 % van de reissom, met een minimum van € 150,-
• van 56-43 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom
• van 42-30 dagen voor vertrek:50 % van de reissom
• van 29-18 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom
• vanaf 17 dagen voor vertrek:de volledige reissom
Uitzonderingen:
• bij het boeken van vluchten moet de reisorganisator vaak 100% betalen, zie hiervoor de factuur; bij annuleren betaalt de reiziger dan de gemaakte kosten van het vliegticket, voor de resterende reissom gelden de bovenstaande regels;
• wanneer de reisorganisatie aan een samenwerkende reisorganisatie op de bestemming reeds kosten heeft voldaan, moeten de reiziger ook deze kosten bij annuleren volledig betalen, voor de resterende reissom gelden de bovenstaande regels.

7. Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten met:
• tegen kostprijs gedekte medische kosten;
• tegen kostprijs gedekte buitengewone kosten, zoals reddings-, opsporings- en repatriëringskosten;
• het dienstenaanbod van een alarmcentrale.
Dit laatste dient om de reisorganisator in een noodsituatie in staat te stellen contact te leggen met de verzekering wanneer de reiziger dit zelf niet kan doen.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

8. Reisdocumenten, vaccinaties
De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort, geldige visa en geldige vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het gevolg van geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis.
Informatie omtrent de verplichtingen van visa en vaccinatie wordt verstrekt door de reisorganisator, maar dient na boeking per omgaande door de reiziger bij de betreffende instellingen te worden gecontroleerd.
Tenzij anders vermeld, wordt een ticket uiterlijk 10 dagen voor vertrek verzonden naar het adres dat is opgegeven in de boeking van de reiziger. Indien de reiziger 5 dagen voor vertrek geen ticket en/of overige reisbescheiden heeft ontvangen, dient deze dit onmiddellijk telefonisch aan de reisorganisator te melden.

9. Verplichtingen van de reisorganisatie
De reisorganisatie verplicht zich tot een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het in redelijkheid tegemoetkomen aan de verwachtingen die de reisorganisatie bij de reiziger heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen.
De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:
• tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst veroorzaakt door de gezondheidsconditie van de reiziger;
• ziekte van de reiziger;
• omstandigheden waarop de reisorganisatie geen invloed heeft;
• omstandigheden die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend;
• overmachtsituaties, zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden enzovoorts;
• diefstal, verlies of schade van/aan eigendommen;
• schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden;
• invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;
• het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen die verboden zijn in het land van de reisbestemming;
• kennelijke fouten in het reisprogramma;
• fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

10. Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht bij boeking melding te maken van relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, lopende medische behandeling, lichamelijke en geestelijke beperkingen enzovoorts). De persoon die de boeking maakt is tevens verantwoordelijk voor andere personen voor wie hij/zij boekt. De (overige) reiziger(s) is/zijn aansprakelijk voor zijn/hun eigen aandeel in de overeenkomst.
De reiziger is verplicht ter plekke gehoor te geven aan alle aanwijzingen van de reisorganisatie en/of de reisbegeleiding ter bevordering van een goede reisuitvoering. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van deze aanwijzingen.
Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt of de deelnemers van de groep of de organisatie hierdoor in gevaar worden gebracht, kan de reiziger van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

11. Klachten
Eventuele klachten dienen altijd eerst te worden besproken met de reisbegeleider en/of de lokale contactpersoon ter plaatse en tevens per e-mail met Ghanta Travel. Indien dit niet leidt tot een oplossing die bevredigend is naar het inzicht van de reiziger, dient de reiziger binnen 4 weken na afloop van de reis deze klacht per e-mail bij de reisorganisatie in te dienen. Hierop wordt door de reisorganisatie binnen 4 weken schriftelijk gereageerd.

12. Nederlands recht
Op elke boeking afgesloten via Ghanta Travel en gebaseerd op deze reisvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.